Rekomendacje strategiczne

Udostępnione tutaj do pobrania strategiczne rekomendacje łączą uzyskane w studium metodologicznym odpowiedzi na pytanie, jaki jest lub może być wpływ dziedzictwa kulturowego na wysoką jakość życia i zrównoważony rozwój regionu transgranicznego i jego historycznego krajobrazu miejskiego. Celem rekomendacji jest pomoc w aktywowaniu tego potencjału. Są one skierowane do samorządowych, regionalnych i europejskich interesariuszy rozwoju regionalnego i miejskiego. Rekomendacje strategiczne wypracowane zostały przez trzech partnerów naukowych projektu wspólnie z miastami partnerskimi na podstawie wniosków z projektu.